• Organization Block

OB1

          Cyclic program execution

OB100, OB101 (Optional)

          Startup

OB10

          Time of day interrupts

OB35

          Cyclic interrupts

OB20

          Time delay interrupts

OB40

          Hardware interrupts

OB80, OB82, OB85

          Asynchronous errors

OB121, OB122

          Synchronous errors

50-128 KB

Work memory

512 KB

Load memory

8192 bit

Bit memory

2048 bit

Local memory

128

Timer

128

Counter

64

PII / PQI

توابع کتابخانه ای ( Library Functions)
امکان استفاده توابع کتابخانه ای داخل نرم افزار STEP7 مانند:

FC105

"Value Scaling"

FC106

"Value Unsealing"

FB 41

"PID CONT_C"

FB 42

"PID CONT_S"

توابع سیستمی قابل استفاده ( SFC, SFB)
امکان استفاده توابع سیستمی CPU مانند:

SFC 46

"STP"

SFC 47

"WAIT"

SFB 0

"IEC CTU"

SFB 1

"IEC CTD"

SFB 3

"IEC TP"

SFB 4

"IEC TON"

( اضافه نمودن توابع سیستمی در CPU بر اساس نیاز کاربران امکان پذیر می باشد)

جهت ارتباط Online با PLC نیازی به PC Adapter زیمنس نیست و ارتباط از طریق پورت Ethernet کامپیوتر و PLC امکان پذیر می باشد.

حافظه Load Memory
حافظه Load Memory این PLC از نوع MicroSD معمول در بازار می باشد و احتیاجی به حافظه های مخصوص زیمنس نیست.


ارتباط با نرم افزار WinCC
جهت ارتباط PLC با نرم افزار WinCC (یا نرم افزارهای مشابه) جهت مانیتورینگ و کنترل دو روش وجود دارد:
- ارتباط از طریق پورت سریال کامپیوتر و پورت COM1 پی ال سی 
- ارتباط از طریق پورتهای Ethernet کامپیوتر و PLC

ارتباط با پنلهای HMI
ارتباط PLC با انواع پنلهای HMI که دارای پروتکل MODBUS هستند امکان پذیر است.
از طریق پورت COM1 پی ال سی به صورت سریال RS-232 با پنل HMI برقرار میشود.

HMI ModBus RTU Master

PLC ModBus RTU Slave

افزایش ورودی و خروجی
افزایش ورودی و خروجی در این PLC به دو روش امکان پذیر است:

- استفاده از شبکه PROFIBUS
در این حالت پورت COM2 پی ال سی به صورت ( PROFIBUS Master) به شبکه RS485 متصل می شود با استفاده از کارتهای ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ S7–300 به همراه کارت رابط ET–200M شرکت زیمنس و اتصال به شبکه RS485، افزایش ورودی و خروجی امکان پذیر میشود. همچنین میتوان با اتصال واحد ET–200 ساخت پارس پی ال سی به شبکه PROFIBUS نیز برای افزایش ورودی و خروجی
استفاده نمود.

PLC: PROFIBUS Master

I/O (ET- 200M SIEMENS): PROFIBUS Slave
I/O (ET- 200M Pars PLC):   PROFIBUS Slave

- استفاده از شبکه MODBUS
در این حالت پورت COM2 پی ال سی به صورت ( Modbus RTU Master) به شبکه RS485 متصل میشود. واحدهای ورودی و خروجی دیجیتال، آنالوگ و غیره (ساخت شرکتهای مختلف) به صورت ایستگاههای ( Modbus RTU Slave) به شبکه RS485 متصل میشوند.

PLC: ModBus RTU Master

I/O:  ModBus RTU Slave

ارسال و دریافت SMS
امکان ارسال و دریافت SMS با ایجاد DB در PLC و از طریق پورت COM1 پی ال سی به صورت سریال RS-232 با بردهای آماده که بر پایه مدارات مجتمع مانند SIM-300 و SIM-900 ساخته شده اند فراهم است.
( این قابلیت به صورت سفارشی در PLC اضافه می گردد)